راهنمایی دخترانه نور
 

پرسشهای متداول

نحوه مشاوره و هدایت تحصیلی دانش آموزان به چه صورت است؟
چگونگی فضای کلاس درسی دانش آموزان؟
نحوه اطلاع رسانی اخبار مدرسه به اولیاء چگونه است؟
ساعات و روزهای حضور دانش آموزان در مدرسه نور چگونه است؟
آدرس و شماره تلفن مدرسه نور؟
نحوه ارزیابی دانش آموزان در مدرسه نور به چه صورت است؟
بیشتر ...