راهنمایی دخترانه نور
 

HTML

خاصیت های نماز          فاطمه سادات موسوی

نماز وسیله ی تقرب هر پرهیزکاری است. گناهی که مرا بعد از آن مهلت خواندن دو رکعت نماز و درخواست

عافیت از خدا داشته باشم برایم مهم نیست. خدا را، خدا را، مراقب باشید در مورد نماز زیرا که نماز ستون

دین شماست. خشوع و فروتنی زینت نماز است. کسی که قبل از وقت نماز، آماده نباشد نماز را بزرگ

نشمرده است. نماز صابون پاک کننده ی گناهان است. تفاوت میان مومن و کافر به خواندن نماز است. پس

هرکه نماز را ترک کند و مدعی ایمان باشد کارش او را تکذیب کرده و گواه بر خود او می باشد. شیعیان مرا

به دو خصلت آزمایش کنید: به مراقبت بر وقت های نماز و به کمک مالی به برادران دینی خود و اگر چنین

نباشد از آن ها فاصله بگیر، فاصله بگیر. نماز دژ محکم خداوند رحمان و وسیله ی راندن شیطان است.

 نماز، دژ محکمی است در مقابل حملات شیطان. نماز برترین راه نزدیکی به خداست. هرگاه یکی از

شما به نماز بایستد باید چنان نماز بخواند که گویا آخرین نماز اوست. اگر نماز گزار بداند چه اندازه از

رحمت خدا او را شامل است، سرش را از سجده برنخواهد داشت.