راهنمایی دخترانه نور
 

لیست اردوها و بازدیدها:

اردو های مدرسه که در طول سال تحصیلی انجام می شود عبارتند از :
اردو مشهد
اردو کاشان و اردو پیغمبر و نیز اردو قم
اردو قزوین و اردو های داخل شهری و روستاهای اطراف
بازدید از نمایشگاه عفاف و حجاب
بازدید از نمایشگاه کتاب ارشاد اسلامی
بازدید از نمایشگاه کتاب تهران و نمایشگاه گل وگیاه تهران
بازدید از تئاتر هایی که در سطح شهر انجام می شود .
 
........................................................................................................................................