راهنمایی دخترانه نور
 

کادر آموزشی و علمی

کادر آموزشی و علمی مدرسه جهت آشنایی بیشتر با اولیای مدرسه به شرح ذیل می باشد.

سرکار خانم صفیه صفویه                                           مدیر و موسس غیردولتی نور

سرکار خانم صدیقه لشگری                                        معاون آموزشی

سرکار خانم نجمه زارعی                                           معاون پرورشی

سرکار خانم زهره صادقی                                           مربی ورزش و تربیت بدنی

سرکار خانم نسرین سلامت                                        دبیر ریاضی

سرکار خانم مریم کاوه                                                دبیر ریاضی

سرکار خانم فخرالسادات حجت الاسلامی                      دبیر عربی

سرکار خانم ریحانه مدرسی                                        دبیر دینی

سرکار خانم اعظم خادمی زارع                                    دبیر دینی و قرآن

سرکار خانم مرضیه داداش زاده                                    دبیر زبان

سرکار خانم عفت باقری                                             دبیر ادبیات

سرکار خانم اکرم متولی زاده                                       دبیر ادبیات

سرکار خانم مریم اورنگ                                              دبیر علوم تجربی

سرکار خانم بیضاء                                                     دبیر علوم تجربی

سرکار خانم معصومه امیرآبی                                       دبیر علوم اجتماعی

سرکار خانم نجمه زارعی                                            دبیر آمادگی دفاعی

سرکار خانم زهره جوزقی                                            دبیر علوم اجتماعی

سرکار خانم معصومه کارگری                                        دبیر کار و فناوری

سرکار خانم زهره سپیدنامه                                         مربی بهداشت