راهنمایی دخترانه نور
 

مسابقات

برگزاری مسابقه ی قرآنی درون مدرسه ای بین تمامی پایه های مدرسه نور:
 
مسابقه قرآنی درون مدرسه ای با داوری سرکار خانم فخاریان دبیر قرآن مدرسه نور برگزار شد.