راهنمایی دخترانه نور
 

آموزش های فوق برنامه

در ساعات غیر موظفی تمرین سرود وتئاتر انجام می شود.